Arjuna Basic Bow Dalam Busana Adat Minang


Model Adek Adil
Busana adat minang/Padang
Peralatan: Busur Panah Arjuna Basic bow